1. สัญญามีผลเริ่มต้นเมือลูกค้ามีการยืนยันการเลิอกคียฺเวริดอย่างน้อย 5 คีย์เวริด

2. คีย์เวริด ราคา (รอประเมิน) บาท ต่อคีย์เวริด ต่อ เดือน ที่ติด หน้าแรก เริ่มเก็บเงินเมื่อมีคีย์เวริด
    ติดหน้าแรก 7 วันติดต่อกัน
 
3. Smart Solution ลงทะเบียนโดเมนเนมและ ดำเนินการสร้าง SEO website หลังจากมีการวางบิลใบแจ้งหนี้แล้ว

4. ลูกค้ายินดีให้ บริษัท เดอะสมาร์ทโซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด นำข้อมูล หรือ รูปภาพของลูกค้ามาเผยแพร่ 
    เพื่อประโยชน์ในการทำ SEO โปรโมทเวปไซด์ 

5. ลูกค้ายินดีชำระเงิน ค่าคีย์เวริด ต่อ เดือน ต่อ คีย์เวริดเมื่อคียฺเวริดที่เลือกไว้ทำให้SEOwebsite ติดหน้าแรกบน
    google.co.th(TH) เป็นตลอดระยะเวลาสัญญา หลังจากคียฺเวริดติดหน้าแรก( ราคารายเดือนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ถ้าไม่ติดหน้าแรกไม่ต้องชำระเงิน

6. กรณีที่เวปไซด์ลูกค้าที่เชื่อมต่อกับ SEO webiste มีการเปลี่ยนแปลง ต่องแจ้งให้ The Smart Solution ทราบโดยด่วน

7. บริษัทเดอะ สมาร์ทโซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเป็นผู้ถืกรรมสิทธิใน SEO site เพื่อป้องกันความเสียหาย
    จากการตกอันดับใน Google.co.th หากไม่มีการแจ้งลูกค้าต้องรับผิดชอบการตกอันดับนั้น

8. หากลูกค้าผิดนัดการชำระเงินเกินกว่า 60 วัน บริษัทผู้ให้บริการสามารถยกเลิกบริการ SEO โดยลูกค้ายังคงต้องชำระเงิน
    ที่ค้างชำระต่อไป หากไม่มีการชำระเกินกว่า 90 วัน ลูกค้ายินยอมค้ให้ บริษัทผู้ให้บริการ เปิดเผยรายชื่อเป็นผู้ที่ค้างชำระ
    ค่าบริการได้

9. เมื่อครบสัญญาแล้วลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกได้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

10. การรายงานผลและการชำระเงิน โดยการโอนผ่านธนาคาร เครดิต 7 วัน

11. ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%